Meny

Vår verksamhet

Vi lägger stor vikt vid att barnen får träna och utveckla sin sociala och emotionella kompetens i verksamheten. Vår utgångspunkt är leken. I leken utforskar barnet sin omvärld och bearbetar intryck, upplevelser och erfarenheter samt lär sig kommunicera med andra barn. Leken är det forum som barnet helt själv styr och har kontrollen över. I leken utvecklas barnet bland annat socialt, känslomässigt, motoriskt, intellektuellt samt tränar sin förmåga att arbeta individuellt och samarbeta i grupp.

Vi arbetar projektinriktat. Våra projekt är indelade i olika huvudämnen: Språk och kommunikation, Motorik och hälsa, Naturvetenskap, Matematik, Experiment och teknik, Kultur i Stockholm. I våra projekt ger vi barnen förutsättningar att på ett utforskande sätt lära sig se och förstå olika förhållande, händelser och hur olika saker hänger ihop. När vi arbetar projektinriktat ger vi barnen möjlighet att under en längre tid tränga djupare in i något, att verkligen få fördjupa fakta till kunskap. Verksamheten består av både fria och styrda aktiviteter.

ballonger.jpg